สถานการณ์ความปลอดภัยอาหารและการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของผักสลัดพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Publish Year International Conference 1
2013 inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChanadda Saejung, "Food Safety Situation of Ready to Eat Salad Sold in Bangkok", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย