อิทธิพลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและสารอัลลิโลพาธิกของงาที่มีต่อพืชที่ปลูกตามหลังในระบบการปลูกพืช

Publish Year International Journal 2
2017 exPimjai Sitthinoi, inนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Allelopathic effects of jungle rice (Echinochloa colona (L.)Link) extract on seed germination and seedling growth of rice", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 74-78
2011 inนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exCha-um Premasthira, "Allelopathic Effects of Mungbean (Vigna radiata) on Subsequent Crops", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 773-779