การศึกษาความคงตัวของโคเอนไซม์คิวเทน ลิโพโซม โดยใช้แอลจิเนต

Publish Year International Journal 1
2013 exSakchareonkeat, P., exHuang, T.-C., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exChiang, Y.H., exHsu, J.L., exHong, Y.H., "Encapsulation efficiency of coenzyme Q10-liposomes in alginate", Nutrition and Food Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2013, หน้า 150-160