การศึกษาความหลากชนิดและชีวประวัติของปูที่เหลือทิ้งจากอวนจมปูและการประยุกต์ไปใช้ประโยชน์

Publish Year National Conference 5
2016 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, exน.ส.กมลชนก วงศ์อิสรกุล, inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์, inนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน, "ความหลากชนิดและความชุกชุมของปูจากอวนจมปู จ.ชลบุรี", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางดวงเดือน วารีวะนิช, inนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน, "คุณค่าทางโภชนาการของปูจากอวนจมปูที่ใช้เป็นแหล่งอาหารทางเลือก", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, exภัทรรัตน์ เอี่ยมสอาด, inนางดวงเดือน วารีวะนิช, inนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน, "แคโรทีนอยด์จากเปลือกปูที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่จับได้จากอวนจมปู", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน, "ชีวประวัติเบื้องต้นของปูเป้ตุ่ม (Dorippe quadridens Fabricius, 1793) และพฤติกรรมการแบกวัตถุในน้ำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ภัทรรัตน์ เอี่ยมสอาด, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน, "ชีวประวัติเบื้องต้นของปูก้ามยาวดำ (Rhinolambrus longispinis Miers, 1879) และการปกปิดลำตัวด้วยการเกาะติดของสิ่งมีชีวิต", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย