การควบคุมการปล่อยด็อกโซรูบิซิน (ยารักษาโรคมะเร็ง)จากซิลิกาที่มีรูพรุน 2 ขนาดสังเคราะห์โดยใช้ไคโตซานเป็นสารแม่แบบ

Publish Year International Journal 2
2017 exนางสาวธนาภา นุ่มพิไล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Impact of physicochemical properties of porous silica materials conjugated with dexamethasone via pH-responsive hydrazone bond on drug loading and release behavior", Applied Surface Science, ปีที่ 396, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 504-514
2016 exนางสาวธนาภา นุ่มพิไล, exสุธาภรณ์ หมื่นมี, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "Impact of pore characteristics of silica materials on loading capacity and release behavior of ibuprofen", Materials Science and Engineering: C, ปีที่ 59, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 43-52
Publish Year National Conference 1
2014 exนางสาวสุธาภรณ์ หมื่นมี, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของตัวรองรับซิลิกาที่มีรูพรุนสองขนาดต่อการกระจายตัวของอนุภาคยาและพฤติกรรมการปลดปล่อยของตัวยาไอบูโพรเฟน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 24, 18 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย