ความผันแปรของเสียงร้องและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปาดจิ๋วสกุล Chiromantis ในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ประชากร

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, exนายอรรถพล รุจิราวรรณ, inดร.วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสุทธิพงศ์ อาศิรพจน์, exMr. David McLeod, "Re-evaluating the taxonomic status of Chiromantis in Thailand using multiple lines of evidence (Amphibia: Anura: Rhacophoridae)", Zootaxa, ปีที่ 3702, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2013, หน้า 101-123
Publish Year International Conference 2
2013 exนางสาวศิริพร ยอดทอง, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "DISTRIBUTION AND GENETIC RELATIONSHIPS AMONG POPULATIONS OF THE FOAM-NEST TREEFROG Chiromantis hansenae (Cochran, 1927) IN THAILAND", 17th European Congress of Herpetology, 22 - 27 สิงหาคม 2013, Vesprem สาธารณรัฐฮังการี
2012 inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, exอรรถพล รุจิราวรรณ, inดร.วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุทธิพงศ์ อาศิรพจน์, "Morphological Differences and Call Characteristics of Genus Chiromantis in Thailand", The 5th Asian Herpetological Conference, 2 - 4 มิถุนายน 2012, Chengdu สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2013 exนางสาวศิริพร ยอดทอง, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "Genetic Structure among Populations of the Southeast Asian Tree Frog Chiromantis hansenae (Cochran, 1927) in Thailand", Thailand Wildlife Seminar 34th, 19 - 20 ธันวาคม 2013