การแสดงออกของยีนและการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร osmoprotectant ในปาล์มน้ำมันภายใต้สภาพขาดน้ำ

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, exชนากานต์ ลักษณะ, "A SIMPLE AND RAPID METHOD FOR RNA EXTRACTION FROM YOUNG AND MATURE LEAVES OF OIL PALM (ELAEIS GUINEENSIS JACQ.)", Journal of ISSAAS, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, หน้า 96-106
Publish Year National Journal 2
2019 exจิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "การโคลนและศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน MIPS (myo-inositol phosphate synthase) ในปาล์มน้ำมันพันธุ์เทเนอร่า", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 51-62
2014 exชนากานต์ ลักษณะ, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "การแสดงออกของยีน BOR1 และการวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุโบรอนในปาล์มน้ำมันที่ได้รับโบรอนระดับต่าง ๆ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 153-162