การแสดงออกของยีนและการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร osmoprotectant ในปาล์มน้ำมันภายใต้สภาพขาดน้ำ

Publish Year National Conference 1
2012 exบุศริน อิ่มอินทร์, inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "การบ่งชี้ยีนที่ควบคุมการสร้าง betaine aldehyde dehydrogenase ที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพขาดนํ้า", การประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย