การโคลนและการศึกษายีน nucleotidase/phosphatase SAL1 ในข้าว(Oryza sativa L.)

Publish Year International Conference 2
2014 exนางสาว กมลา อ่างมณี, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of a Nucleotidase/Phosphatase SAL1 from Thai Jasmine Rice (Oryza sativa L.)", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exSuparat Hathaidechadusadee, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การโคลนยีน Nucleotidase/Phosphatase SAL1 จากข้าว", การประชุมวิชาการ I-KUSTARS 2013 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 exน.ส.กมลา อ่างมณี, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cloning and Expression of the Nucleotidase/Phosphatase SAL1 from Thai Rice (Oryza sativa)", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย