การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนรูทีเนียมที่มีไบไพริดิล-ไตรฟินิลเอมีน เพื่อใช้เป็นสีย้อมไวแสงในเซลล์แสงอาทิตย์