ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอัตโนมัติ (ระยะที่ 2) : การพัฒนาระบบวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Publish Year National Conference 2
2014 exกิตติศักดิ์ ดีมานพ, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "ความเป็นพิษและประสิทธิภาพในการใช้เป็นยาสลบของ Isoeugenol ในลูกปลาสวาย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exผศ.ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "ระบบประเมินดัชนีคุณภาพน้าในการเพาะเลี้ยงแบบออนไลด์ด้วยเทคนิคฟัซซีลอจิก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย