ความสัมพันธ์ทางสรีรวิทยาของการสร้างรงควัตถุในเซลล์แบคทีเรีย purple non-sulfur กับการผลิตพลังงานไฮโดรเจนทางชีวภาพ