ท่อลมผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ

Publish Year National Journal 1
2019 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, exJetsadaporn Priyadumkol, "แผนภาพความดันสูญเสียการไหลของอากาศในท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะคริลิก", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 445-453
Publish Year National Conference 1
2016 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการไหลของอากาศในท่อลมผ้าใบเคลือบพีวีซี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559, 10 - 11 สิงหาคม 2016, เมือง นครปฐม ประเทศไทย