การแพร่กระจายและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราที่เจริญร่วมกับฟองน้ำในทะเล