ปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบแนวโน้มการเกิดสนิมด้วยวิธีความต่างศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

Publish Year International Journal 2
2017 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exธนวิศว์ ภัทรกิจธรรม, "Factors influencing half-cell potential measurement and its relationship with corrosion level", Measurement, ปีที่ 104, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2017, หน้า 159-168
2013 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. Kenjin Wang, "Chemical shrinkage behavior of pastes made with different types of cements", Construction and Building Materials, ปีที่ 40, ฉบับที่ -, มีนาคม 2013, หน้า 854-862
Publish Year National Journal 2
2017 exพิชิตนันท์ วันรักษ์, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "การกัดกร่อนของเหล็กเสริมคอนกรีตในคอนกรีตประเภทต่างๆ", วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห?งประเทศไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 14-23
2012 exสิริศิลป์ กัลยาณกุุล, exสิระพงษ์ สุวรรณปัญจศีล, exธาดา โยคาพจร, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบแนวโน้มการเกิดสนิมด้วยวิธีศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 401-406
Publish Year National Conference 1
2015 exสลิลา รักวณิชย์, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของระบบป้องกันการเกิดสนิมในเหล็กเสริมโดยวิธีกัลวานิกคาโทดิก", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 5 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย