ประสิทธิภาพการใช้น้ำและพลังงานของการผลิตข้าวในระบบการปลูกแบบประหยัดน้ำ

Publish Year National Journal 3
2017 exทวีแสง พูลพุฒ, exเสวียน เปรมประสิทธิ์, exดร.จรูญ สารินทร์, exดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, "อัตราการดูดซับคาร์บอนในความแตกต่างที่สี่ระยะของการเจริญเติบโตรอบวัน ของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2", วาสารวิจัย มข., ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, กันยายน 2017, หน้า 21-31
2015 exประภัสสร ลัดวิไลวงศ์, exเนตรนภา อินสลุด, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเติบโตของรากข้าวในระยะต้นอ่อนภายใต้สภาพขาดออกซิเจน", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2015, หน้า 656-661
2014 exนางสาวประภัสสร ลัดวิไลวงศ์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางเนตรนภา อินสลุด, "การเจริญเติบโตของข้าวไร่และข้าวนาสวนที่ปลูกในสภาพขังน้ำาและไม่ขังน้ำ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 609-612
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, exเนตรนภา อินสลุด, exกรกนก เภาโพธิ์, exจีรศักดิ์ ฆ้องเดช, "Light responses and canopy photosynthesis of photoperiod-insensitive rice varieties under flooded and nonflooded conditions", 11th conference of the international society for plant anaerobiosis, 6 - 11 ตุลาคม 2013, Laguna สาธารณรัฐฟิลิปปินส์