การจัดการเชิงบูรณการด้านพลังงานสีเขียวของประเทศไทย กรณีศึกษา:จังหวัดนครพนม