การย่อยสลายฟีนอลโดยแบคทีเรียในยีนัส Bacillus ที่คัดแยกจากดินโซดิกสถานีวิจัยกาญจนบุรี: กิจกรรมของเอนไซม์และปัจจัที่มีอิทธิพลต่อการย่อยสลายฟีนอล