อิทธิพลของกระบวนการแช่เยือกแข็งและกระบวนการทำละลายที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของทุเรียนพันธุ์หมอนทองแช่เยือกแข็ง