การใช้กรดอินทรีย์ชนิดต่างๆ เป็นสารเชื่อมข้ามสำหรับการเตรียมไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังคาร์บอกซีเมทิล