กระบวนการบีบ การทำบริสุทธิ์ และการแยกส่วนไขมันเมล็ดเงาะ

Publish Year International Journal 1
2015 exSirirattana Chimplee, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Thin-Layer Drying Model of Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Kernel and Its Application in Fat Extraction Process", International Journal of Food Engineering, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน 2015, หน้า 243-253