การพัฒนาเม็ดแคลเซียมซัลเฟตชนิดจุ่มยาเพื่อการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่

Publish Year International Conference 3
2014 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "The comparison of amikacin releasing from calcium sulfate beads prepared by different methods", VPAT Regional Veterinary Congress 2014, 19 - 21 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชัญญาพัฒน์ บำรุงพันธุ์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, exลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล, exเกษตร สุเตชะ, "Overview on antimicrobial situation of periapical and facial abscesses in rabbits (Oryctolagus cuniculus) and their antimicrobial susceptibility at Veterinary Teaching Hospital Kasetsart University, Bangkok, Thailand", VPAT Reginal Veterinary Congress (VRVC) 2013, 12 - 16 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล, exชัญญาพัฒน์ บำรุงพันธุ์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, exเกษตร สุเตชะ, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Retrospective study of bacterial isolates and their antimicrobial susceptibilities in rabbit cases with ulcerative pododermatitis problem during 2010-2012 at Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital Bangkhen, Bangkok, Thailand", VPAT Reginal Veterinary Congress (VRVC) 2013, 12 - 15 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย