ออกแบบและพัฒนาเครื่องสับหั่นอ้อยเพื่อผลิตอาหารสัตว์หยาบ