การผันแปรของสายพันธุ์ E. coli ก่อโรคที่แยกได้จากสุกรป่วย