ประสิทธิภาพการกำจัดมลสารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยระบบกรองจากเถ้าลอยในระดับ bench scale