ปฏิกิริยาโบรมิเนชันของ แอลกอฮอล์ โดยใช้รีเอเจนต์ผสมใหม่ระหว่างโบรมิเนทิง เอเจนต์และไทรเฟนิสฟอสฟีน

Publish Year International Conference 1
2017 exAnchulee Pengsook, exParinthorn Temyarasilp, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, "An efficient method for bromination of alcohols and its application for the preparation of 2-thio-substituted benzothiazoles", Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017), 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย