อากาศพลศาสตร์ของอากาศยานไร้คนขนาดเล็กหลายภารกิจขณะบินลอยนิ่งและบินแนวระดับ

Publish Year International Conference 3
2017 exN.Krajangsawasdi, exT.Pantuphag, exS.Catteeyothai, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Folding Wing Rolling Moment", International Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition (IMAV) 2017, 18 - 21 กันยายน 2017, Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2016 exSirapob Catteeyothai, exPattarapong Ponprueksa, exYueh-Heng Li, inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, อาจารย์, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Experimental Study and Analysis of Wing Structures Effect in Flapping Wings", The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 16 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exSutthiphong Srigrarom, exEmmanuel Chia Tianyou, exKant Chaisuwan, exPapangkorn Jessadatavornwong, exPark Chawapong, exSaran Chaiwatthanaroj, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aerodynamics of Southern Hawker Dragonfly: Aeshna cyanea", 33RD AIAA APPLIED AERODYNAMICS CONFERENCE, 22 - 26 มิถุนายน 2015, Dallas เทกซัส สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2015 exกีรติติ์ สดีเดช, exปารีณา วิทยไพสิฐสันต์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบอุปกรณ์จัดเรียงการไหลของอากาศ โดยใช้หลักการพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 1 - 2 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exภคกุล เข็มขาว, exกลวัตร์ รัตนมุง, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล, "การทดสอบอากาศพลศาสตร์ของจานรับสัญญาณดาวเทียม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 29, 1 - 2 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย