การผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (GABA)จากรำข้าวเพื่อใช้เสริมในผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว

Publish Year International Journal 1
2016 exApinya Eamarjharn, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of incubation time, buffer type and concentration on gamma-aminobutyric acid (GABA) production using Khao Dawk Mali 105 rice bran", Agriculture and Natural Resources , ปีที่ Volume 050, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 80-84
Publish Year National Conference 1
2014 exอภิญญา เอี่อมอาจหาญ, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of buffer type and concentration on gamma-aminobutyric acid (GABA) production using Khao Dawk Mali 105 rice bran", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย