การศึกษาโครงสร้างและสมบัติของโปรตีนขนส่งแบบบีต้าแบเรล OprP และ OmpF ที่พบในผนังห้มเซลล์ชั้นนอกของแบคทีเรียก่อโรค P. aeruginosa และ E.coli ด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, "Probing the binding site characteristics of HSA: A combined molecular dynamics and cheminformatics investigation", Journal of Molecular Graphics and Modelling, ปีที่ 54, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2014, หน้า 164-173
2012 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, exBeckstein, O, exSansom, MSP, "Biomimetic Design of a Brush-Like Nanopore: Simulation Studies", JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, ปีที่ 116, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 462-468