การศึกษาเทคนิคการวัดความแก่ส้มโอแบบไม่ทำลายเพื่อการเก็บเกี่ยวและการคัดแยก