การศึกษาความต้องการสินค้าสัตว์น้ำทะเล เพื่อวางแผนกลยุทธ์การกระจายสินค้าของศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขององค์การสะพานปลา