การจัดการป่าทดแทนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานชุมชนอย่างยั่งยืน

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2015 exนางสาวสุทธิรัตน์ ขาวปากรอ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "Wood anatomical survey and wood specifi c gravity of 13 species of Aglaia (Meliaceae) from Thailand", Thai Forest Bulletin, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 87-103