การจัดการป่าทดแทนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานชุมชนอย่างยั่งยืน

Sub Project

Publish Year National Journal 2
2014 exเรณุภา พงศ์กระทุง, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "กายวิภาคศาสตร์และคุณสมบัติบางประการของเนื้อไม้สกุลมะปราง วงศ์มะม่วง", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 6, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ , มิถุนายน - ตุลาคม 2014, หน้า 85-93
2013 exรุ่งชาญ สุขสังวร, exวิชัย อัยกูล , inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดขว้าวต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2556, กรกฎาคม 2013, หน้า 173-182
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Weeds or Medicinal Plants", The 4th Tropical Weed Science Conference 2013 : Weed Management and Utilization in the Tropics, 24 มกราคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย