ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการคัดเลือกพันธุ์และการผลิตโคนมของเกษตรกรในเขตภาคกลางของประเทศไทย