การวิเคราะห์กลไกสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายชีวภาพของป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2015 exยอดชาย ช่วยเงิน, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Isopachys borealis Lang & B?hme, 1990 (Squamata: Scincidae): New distribution record and map", Check List, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 1539-1541
Publish Year National Journal 2
2015 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์, "Bird Assemblages in Mae Yom National Park, Phrae Province", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
2015 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SONG CHARACTERISTIC OF MALE WHITE-HANDED GIBBON (Hylobates lar) IN HUAI KHA KHAENG WILDLIFE SANCTUARY, UTHAITHANI PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 191-202
Publish Year International Conference 1
2014 exแหลมไทย อาษานอก, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exอุมาพร ปานมงคล, exHiroko Kurokawa, exMashiro Aiba, exMasatoshi Katabushi, exTohru Nakashizuka, "Plant Functional Traits and the Factors Determining Regeneration Affecting of Forest Tree Species Reestablish Ability in Uplands Restoration Practice, Northern Thailand", International Workshop on Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change, 23 - 24 มกราคม 2014, สมุทรปราการ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2017 exขนิษฐา ลิป่วน, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "ผลของช่องว่างป่าต่อความมากมายของสัตว์ขาปล้องในดินบริเวณป่าดิบเขาเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี2560, 5 - 7 กันยายน 2017, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, ex แหลมไทย อาษานอก, exต่อลาภ ค าโย, exสุธีระ เหิมฮึก, ex อัมพร ปานมงคล, ex สถิตย์ ถิ่นก าแพง, "ความหลากหลายของพรรณพืชป่าดิบเขาระดับต่ าบริเวณลุ่มน้ าห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2558 , 22 - 23 มกราคม 2015, พิษณุโลก ประเทศไทย
2015 exยุวดี พลพิทักษ์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exยอดชาย ช่วยเงิน, "Comparition of diet of Dark-sided Frog and Twin-spotted Frog in Hill Evergreen Forest Permanent Plot at Huai Kog Ma, Chaing Mai, Province", การการประชุมวิชาการป่าไม้, 22 - 26 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exแหลมไทย อาษานอก, exต่อลาภ คำโย, exสุธีระ เหิมฮึก, exอัมพร ปานมงคล, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, "ความหลากหลายของพรรณพืชป่าดิบเขาระดับต่ำบริเวณลุ่มน้ำห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 4, 22 - 23 มกราคม 2015, พิษณุโลก ประเทศไทย