ผลกระทบของไฟป่าต่อเศรษฐกิจสังคมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนรอบพื้นที่อนุรักษ์