การวิเคราะห์ผลของส่วนประกอบอาหารและกระบวนการแช่อิ่มต่อคุณภาพของผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง

Publish Year International Conference 1
2016 exPattharasuda Hanucharoenkul, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF MECHANICAL PRETREATMENT ON MASS TRANSFER DURING THE OSMOTIC DEHYDRATION OF CHERRY TOMATOES", The 41St National and 5th International Graduate Research Conference, 8 - 9 ธันวาคม 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย