การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa) ในการยับยั้งการเจริญและการสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินของเชื้อรา Aspergillus spp.

Publish Year National Conference 1
2013 inนางสาวภคพร สาทลาลัย, inนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, "องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง(Hibiscus sabdariffa)ด้วยเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย