เสถียรภาพของฟิล์มบางพอลิสไตรีนที่มี ทรี อาร์ม พอลิสไตรีน เป็นสารเติมแต่ง

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.สุนทรี แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Three Arm Polystyrene on Polystyrene Film Stability", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 481, มกราคม 2014, หน้า 92-97