ผลของกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อปริมาณและสมบัติด้านพรีไบโอติกของเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้จากกากมะพร้าว