การส่งเสริมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ยั่งยืนแก่ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรโดยรอบสถานีบ้านทับช้าง

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงสถานีระบบขนส่งมวลชนทางราง:บทเรียนจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ บ้านทับช้าง กรุงเทพฯ", วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 153-172
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, exSalila Trakulvech, exSupanita MANCHARERN , "Improving Access to a Mass Transit Station in Suburb of Bangkok", The 10th International Conference of Eastern Asia for Transportation Studies (EASTS2013), 9 - 12 กันยายน 2013, ไทเป ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อเข้าสู่สถานีระบบขนส่งมวลชนแบบราง –กรณีศึกษาสถานีบ้านทับช้าง", การประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย , 28 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย