การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของไขมันและการผลิตกรดไขมัน คอนจูเกตลิโนเลอิกในกระบวนการหมักของรูเมนกระบือและโค โดยวิธี in vitro