ชีววิทยา การเข้าทำลายแบบแฝง และความสามารถในการก่อโรคของเชื้อรา Phomopsis species สาเหตุโรคใบจุดทุเรียน

Publish Year International Journal 1
2016 inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "LEAF SPOT CHARACTERISTICS OF PHOMOPSIS DURIONIS ON DURIAN (DURIO ZIBETHINUS MURRAY) AND LATENT INFECTION OF THE PATHOGEN", ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS, ปีที่ 64, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 185-193
Publish Year National Journal 1
2016 inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สาเหตุโรคใบจุดทุเรียน", วารสารเคหการเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 212-212
Publish Year National Conference 1
2013 inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงศกร เพลินสุข, exกัลยา พวงขจร, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "ชีววิทยาของเชื้อรา Phomopsis species สาเหตุโรคใบจุดและผลเน่าของทุเรียน (Durio zibethinus L.)", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, เพชรบุรี ประเทศไทย