คุณสมบัติการส่งผ่านของแม่เหล็กและตัวนำยวดยิ่งแกรฟีนขณะอยู่ใต้ภาวะความเครียดเชิงกล

Publish Year International Journal 3
2012 inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Valley-dependent tunneling in a monolayer gapped graphene without strain", Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, ปีที่ 44, ฉบับที่ 7-8, เมษายน - พฤษภาคม 2012, หน้า 1617-1622
2012 inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, exI-Ming Tang, exศ. ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์, "Anisotropic Supercurrent in Strained Graphene Josephson Junction", Journal of Superconductivity and Novel Magnetism , ปีที่ 25, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2012, หน้า 1787-1794
2011 inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Strain-induced switching of magnetoresistance and perfect spin-valley filtering in graphene", Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2011, หน้า 579-589