การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของสตาร์ชโปรตีนและไขมัน และการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบด้วยลมร้อน สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวที่มีค่าอัตราการย่อยได้ของแป้งต่ำ

Publish Year National Conference 1
2015 exสวนีย์ หอรังสิวัฒน์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการหุงสุกต่อคุณภาพของข้าวหอมมะลิ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย