การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของสตาร์ชโปรตีนและไขมัน และการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบด้วยลมร้อน สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวที่มีค่าอัตราการย่อยได้ของแป้งต่ำ

Publish Year International Journal 1
2014 exJitrakbumrung, S., inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effect of addition of sourdough on physicochemical characteristics of wheat and rice flour bread.", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 964-969
Publish Year National Journal 1
2015 exThitima Tanvarakom, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effect of Egg and Microwave Baking on Quality of Rice-Flour Bread", Food and Applied Bioscience Journal, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 59-68