ระดับการแสดงออกของโปรตีนภายในเซลล์ในการตอบสนองต่อ interferon gamma ของเซลล์ PK-15 ขณะที่มีการติดเชื้อ PCV2