อากาศพลศาสตร์และการออกแบบอากาศยานไร้คนขนาดเล็กแบบ Multi Mission

Publish Year International Journal 2
2015 exKwanchai Chinwicharnam, exEdgard David Gomez Ariza, exjean-marc moschetta, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A computation study on the aerodynamic influence of interaction wing-propeller for a tilt-body MAV", Aircraft Engineering and Aerospace Technology, ปีที่ 87, ฉบับที่ 6, กันยายน 2015, หน้า 521-529
2014 exan-bang sun, exdamienne bajon, exjean-marc moschetta, exemmanuel benard, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integrated static and dynamic modeling of an ionic polymer-metal composite actuator", Journal of intelligent material systems and structures, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2014, หน้า 273-282
Publish Year International Conference 3
2016 exMatthew NG Rongfa, exTeppatat Pantuphag, exSutthiphong Srigrarom, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ANALYSIS OF KINEMATICS OF FLAPPING WING MAV USING OPTITRACK SYSTEMS", First International Symposium on Flutter and its Application, 15 - 17 พฤษภาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2013 inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, exวรากร หลูศรียกุล, exชาญชัย พัฒนธรรมสิทธิ์, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aerodynamic Investigation and Analysis of Wingtip Thickness’s Effect on Low Aspect Ratio Wing", International Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition (IMAV2013), 17 - 20 กันยายน 2013, Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2013 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mini and Micro UAV activities at Kasetsart University:The Way Young Peoples Involving Aerospace Science", 1st International Workshop ERBA-2013, 21 - 23 สิงหาคม 2013, Moscow สหพันธรัฐรัสเซีย
Publish Year National Conference 1
2015 exอุกฤษฏ์ หว่อง, exลักษมณ์ สวัสดิผล, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลของการงอปีกในเครื่องบินปีกกระพือ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 29, 1 - 2 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย