การศึกษาปริมาณฝนในภาคตะวันออกด้วยแบบจำลองอุตุนิยมวิทยาสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำ

Publish Year International Journal 1
2018 inนางสาววัลลีย์ นวนมุสิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of rainfall in the eastern Thailand", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 46, มิถุนายน 2018, หน้า 150-155