การออกแบบและพัฒนาระบบการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์โดยใช้ วิธีการ Freeze drying,Vacuum drying, และ centrifuge

Publish Year International Journal 1
2013 exชวโรจน์ ใจสิน, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, exอนุพั้นธ์ เทอดวงศ์วรกุล, "Determining the size and location of longans in bunches by image processing technique", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 444-455
Publish Year National Journal 2
2017 exเวียง อากรชี, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, exวิบูลย์ เทเพนทร์ , exอุทัย ธานี, "ศึกษาการใช้แบบจาลองโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สะสมความร้อนแบบภาวะเรือนกระจกสาหรับการอบแห้งยางพาราแผ่นแบบมีการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต(ยูวี) และควบคุมอุณหภูมิของโรงอบ", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 55-59
2016 inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, "ศึกษาการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการแช่เยือกแข็ง", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 10-15